TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG

PHÒNG KHẢO THÍ, KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục của Phân hiệu.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác Khảo thí:

1.1. Xây dựng quy trình công tác khảo thí đúng qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đặc thù của nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

1.2. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các bậc, các hệ đào tạo của nhà trường;

1.3. Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi;

1.4. Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra;

1.5. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí;

1.6. Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Giám đốc và yêu cầu của nhà trường;

1.7. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo - Công tác Sinh viên định kỳ tổ chức xét lên lớp, lưu ban, buộc thôi học cho học sinh - sinh viên các hệ đào tạo của Phân hiệu theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT; đề xuất khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh - sinh viên theo qui chế của Bộ và qui định của trường;

1.8. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo - CTSV tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

1.9. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2. Công tác đảm bảo chất lượng:

2.1. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định cho từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được lãnh đạo Phân hiệu phê duyệt;

2.2. Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong trường, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với Phân hiệu;

2.3. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Phân hiệu;

2.4. Thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của người học và phối hợp với phòng TCHC, các khoa (Bộ môn) để tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên;

2.5. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng thống kê…);

2.6. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong Phân hiệu về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá;

2.7. Phối hợp với Phòng QLĐT&CTSV xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên, tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên theo qui định;

2.8. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

3. Công tác Thanh tra:

3.1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong Phân hiệu theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Trình Giám đốc chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Giám đốc.

3.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về Giáo dục và Đào tạo, việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong Phân hiệu.

3.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

3.4. Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Phân hiệu theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

3.5. Tham mưu giúp Giám đốc về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

3.6. Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của Phân hiệu cho cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên và học viên Phân hiệu.

3.7. Quản lý Thư viện của Phân hiệu.

3.8. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng