TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc về công tác tài chính, chế độ kế toán và quản lý sử dụng tài sản. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo quy định của Nhà nước.

1.2 Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Phân hiệu theo quy định;
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ thu chi và Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu;
- Tổ chức thu các nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ của Phân hiệu như: thu học phí, lệ phí, thu hoạt động dịch vụ, và thu từ các hoạt động sự nghiệp khác;
- Chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu nhập tăng thêm, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức và người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp khác cho sinh viên và các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Phân hiệu theo đúng các quy định hiện hành;
- Tham mưu nhà trường sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu hàng năm;
- Theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập cá nhân và các khoản khác phải nộp NSNN; Theo dõi Tài khoản tiền gửi của Phân hiệu tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước;
- Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kiểm kê tài sản; Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường; Là ủy viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản;
- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT
Họ và tên
Chức vụ
01
Th.S Nguyễn Đình Đại
Trưởng phòng - Phụ trách kế toán
02
CN Mai Thanh Minh
Phó trưởng phòng
03
CN Lưu Minh Anh
Kế toán viên
04
CN Lê Thị Kim Dung
Thủ quỹ

3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT
Họ và tên
Nhiệm vụ
1

Nguyễn Đình Đại
Trưởng phòng
Email: nguyendinhdai@muce.edu.vn

* Công việc phụ trách

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ và điều hành công việc của phòng.
- Kiểm soát, ký duyệt các chứng từ chi tiêu, thanh quyết toán trước khi trình Giám đốc ký duyệt.
- Kế toán đấu thầu mua sắm tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản.
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt sổ sách, chứng từ.
- Phụ trách việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và lập dự toán các hoạt động của Phân hiệu.
- Xây dựng các quy định, quy chế quản lý tài chính, quy trình nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia xây dựng và đề xuất các chế độ tài chính của Phân hiệu.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo Phân hiệu.

* Công tác khác

- Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Trường ĐH Xây dựng Miền Trung.
- Giảng viên Bộ môn Kế toán & Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng.

2

Mai Thanh Minh
Phó Trưởng phòng
Email: maithanhminh@muce.edu.vn

* Công việc phụ trách

- Kiểm tra, hướng dẫn, thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ.
- Kế toán thuế TNCN, GTGT, TNDN (Kê khai và quyết toán thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các vấn đề liên quan đến thuế).
- Kế toán lương, các khoản phụ cấp theo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.
- Theo dõi, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức.
- Phụ trách BHYT của học sinh, sinh viên.
- Đôn đốc việc thu học phí, đối chiếu việc thu học phí, học cải thiện...
- Lập thủ tục mua sắm TSCĐ, thanh lý vật tư, tài sản, CCDC; Theo dõi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cuối năm.
- Kiểm tra, quyết toán tiền vượt giờ của giảng viên.
- Lập báo cáo tài chính quý, năm.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2

Lưu Minh Anh
Kế toán thanh toán
Email: luuminhanh@muce.edu.vn

* Công việc phụ trách

- Lập các chứng từ Thu, Chi phát sinh hàng ngày theo nghiệp vụ kế toán sau khi các chứng từ được phê duyệt.
- Kiểm tra và thanh toán các khoản dạy học cải thiện học phần và các khoản khác cho cán bộ, giáo viên.
- Thanh toán các khoản phụ cấp khác cho CBVC theo qui chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu.
- Giao dịch và theo dõi tiền gửi ngân hàng, tiền gửi kho bạc.
- Hàng tháng, hàng quý đối chiếu số dư Hạn mức kinh phí, và các tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc.
- Theo dõi quyết toán tiền ký túc xá, quyết toán học phí.
- Theo dõi thanh quyết toán các khoản thu, chi các lớp liên kết đào tạo.
- Theo dõi công nợ và thanh toán các khoản tạm ứng, hoàn ứng.
- Thanh toán học bổng và các khoản chi khác cho học sinh, sinh viên.
- Định kỳ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu sổ quỹ (viết tay) với sổ quỹ theo phần mềm và sổ tổng hợp.
- Phụ trách theo dõi bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức và Sinh viên.
- Kiểm tra, trình ký chứng từ.
- Phụ trách công tác thi đua của phòng.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

2

Lê Thị Kim Dung
Thủ quỹ
Email: lethikimdung@muce.edu.vn

* Công việc phụ trách

- Thực hiện thu, chi tiền mặt hàng ngày khi các chứng từ đã được duyệt.
- Căn cứ phiếu thu, phiếu chi ghi vào sổ quỹ (viết tay).
- Lập bảng kê chứng từ thu, chi tiền mặt.
- Định kỳ thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp.
- Cất giữ tiền mặt trong két sắt, quản lý chìa khoá két sắt an toàn.
- Khóa sổ và niêm phong két sắt trước khi ra về.
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tài liệu của phòng.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng