TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. GIỚI THIỆU

Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên Phân hiệu trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 512/QĐ-ĐHXDMT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Trước mốc thời gian này, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên là phòng Đào tạo và Công tác học sinh. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống tốt đẹp của phòng Quản lý đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng vẫn đang từng bước được các thế hệ cán bộ, nhân viên không ngừng xây đắp và phát triển bền vững.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: (Theo Quyết định số 510/QQĐ-ĐHXDMT ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT)

2.1 Chức năng

 1. Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch, quy mô và loại hình đào tạo;
 2. Điều hành, kiểm tra thực hiện kế hoạch và quy chế đào tạo;
 3. Công tác tuyển sinh;
 4. Thực hiện công tác giáo dục chính trị và quản lý, hỗ trợ sinh viên.

2.2 Nhiệm vụ

2.2.1 Công tác kế hoạch, giáo vụ

- Xây dựng chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy và không chính quy cho từng năm học và cả giai đoạn;
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chương trình đào tạo cho các ngành học;
- Xây dựng các văn bản triển khai triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định liên quan đến công tác đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và quản lý các loại hình chính quy, không chính quy;
- Thành lập Hội đồng thi, công nhận tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp…
- Quản lý các thiết bị dạy học theo sự phân cấp của Phân hiệu;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng đào tạo các loại hình chính quy và không chính quy;
- Thường xuyên cập nhật dữ liệu về đào tạo đại học phục vụ công tác đào tạo và công tác sinh viên.

2.2.2 Công tác sinh viên

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức của sinh viên;
- Quản lý các hoạt động của sinh viên;
- Thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên;
- Quản lý ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý học sinh sinh viên;
- Quản lý hồ sơ các hệ đào tạo; Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và đoàn thể để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên.

2.2.3 Công tác tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch tổng thể các kỳ thi tuyển và xét tuyển các bậc, hệ đào tạo của Phân hiệu; Xây dựng và triển khai kế hoạch thổng thể và chi tiết cho công tác tuyển;
- Chủ trì xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; tổ chức thi tuyển, xét tuyển các cấp trình độ, hệ đào tạo…
- Chủ trì tổ chức công tác liên kết đào tạo, mở lớp đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài Phân hiệu;
- Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện trong Phân hiệu để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu Nhà trường;
- Thiết lập quan hệ và thông tin giới thiệu và marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục;
- Bồi dưỡng và huân luyện đội ngủ công tác viên cho việc tư vấn tuyển sinh;
- Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh từ khâu chuẩn bị đến khâu công bố kết quả thi;
- Lập các phương án xét tuyển; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường;
- Làm thường trực Hội đồng tuyển sinh;
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng liên quan đến công tác tuyển sinh.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT
Họ và tên
Chức vụ
01
TS. Huỳnh Ngọc Hào
Phụ trách Phân hiệu
Tp. QLĐT&CTSV
02
ThS. Lâm Thị Hậu
Phó trưởng phòng QLĐT&CTSV
04
ThS. Nguyễn Nam Phong
Chuyên viên
05
ThS. Nguyễn Thị Thu Lệ
Chuyên viên
06
ThS. Ngô Thị Hải Yến
Chuyên viên
04
ThS. Nguyễn Như Thắng
Chuyên viên


3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT
Họ và tên
Nhiệm vụ
1

TS. Huỳnh Ngọc Hào
Phụ trách Phân hiệu kiêm Tp. QLĐT&CTSV
Email: huynhngochao@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0903577714

* Công việc phụ trách

Điều hành, quản lý chung các công tác của phòng:
- Xây dựng tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo;
- Công tác giảng viên / giáo viên;
- Công tác tuyển sinh;
- Công tác tốt nghiệp;
- Công tác HSSV;
- Công tác đối ngoại và liên kết đào tạo;
- Xét phân loại kết quả học tập, lên lớp, ngừng học, điều kiện được tốt nghiệp, cấp phát văn bằng / chứng chỉ;
- Ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp;
- Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp; hướng dẫn NCKH;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

* Công tác khác

- Bí thư chi bộ Phân hiệu

3

ThS. Lâm Thị Hậu
Phó trưởng phòng QLĐT&CTSV
Email: lamthihau@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0914372209

* Công việc phụ trách

Phụ trách phòng QLĐT&CTSV, quản lý các công việc: - Tuyển sinh;
- Truyền thông;
- Kế hoạch đào tạo;
- Công tác tốt nghiệp;
- Công tác xét học vụ;
- Công tác sinh viên;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng hoặc Ban giám đốc phân công.

4

ThS. Nguyễn Nam Phong
Chuyên viên
Email: nguyennamphong@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0918280411

* Công việc phụ trách

- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo đã được duyệt, kế hoạch thi, kiểm tra cho từng học kỳ / năm học;
- Cập nhật chương trình đào tạo các bậc học;
- Đăng ký học phần, rút học phần;
- Lập bảng điểm trình trưởng phòng ký cấp cho HS-SV kết thúc khoá học;
- Lập thời khóa biểu tuần / tháng / học kỳ, lịch thi học kỳ;
- Bố trí phòng học cho các lớp trong và ngoài kế hoạch;
- Công tác giáo viên/ giảng viên: Tình hình giảng dạy, thực hiện Quy chế, chế độ chính sách liên quan công tác đào tạo của giáo viên/ giảng viên;
- Làm đề nghị giảng viên ra giảng dạy tại Phân hiệu
- Kiểm tra xác nhận khối lượng giờ giảng;
- Tham gia các kỳ thi theo phân công;
- Tham gia công tác tuyển sinh.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng hoặc Ban giám đốc phân công.

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Lệ
Chuyên viên
Email: nguyenthithule@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0949557130

* Công việc phụ trách

- Quản lý phôi bằng/ chứng chỉ; in và cấp phát chứng chỉ / văn bằng tốt nghiệp theo quy định;
- Thực hiện công tác tuyển sinh: trực trả lời điện thoại tư vấn tuyển sinh, liên hệ các trường THPT, các sở GD&ĐT lấy thông tin thí sinh, liên hệ các đơn vị có liên quan trong nhiệm vụ tuyên truyền truyền tuyển sinh;
- Phối hợp thu nhận hồ sơ HSSV, nhập dữ liệu, kiểm dò, viết giấy báo, tiếp nhận thí sinh trúng tuyển theo đúng qui định, giải đáp những thắc mắc của HSSV trong công tác tuyển sinh;
- Tổ chức đón tiếp, làm thủ tục nhập học;
- Làm hợp đồng giáo viên/ giảng viên giảng dạy, thanh lý hợp đồng, thanh toán tiền cho CB-GV;
- Làm công tác hành chính của phòng: nhận tài liệu, soạn thảo báo cáo, trình ký, phô tô, phát hành văn bản, lập phiếu xin vật tư cho phòng;
- Theo dõi nghỉ phép, chấm công.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng / phó phòng hoặc Ban giám đốc phân công.

6

ThS. Ngô Thị Hải Yến
Chuyên viên
Email: ngothihaiyen@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0925993407

* Công việc phụ trách: Truyền thông, tuyển sinh

- Công tác tuyên truyền, điều phối, thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh;
- Thiết kế hình ảnh, video, ấn phẩm tuyển sinh;
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh… Soạn các loại văn bản phục vụ công tác tuyển sinh;
- Thực hiện công tác tuyển sinh: trực trả lời điện thoại, facebook, thông tin website… tư vấn tuyển sinh; liên hệ các trường THPT, các sở GD&ĐT lấy thông tin tư vấn thí sinh; liên hệ các đơn vị khác trong và ngoài trường có liên quan trong nhiệm vụ tuyên truyền tuyển sinh; chịu trách nhiệm chính về trả lời thông tin tuyển sinh;
- Thu nhận hồ sơ HSSV, nhập dữ liệu, kiểm dò, viết giấy báo, tiếp nhận thí sinh trúng tuyển theo đúng qui định, giải đáp những thắc mắc của HSSV trong công tác tuyển sinh;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng / phó phòng hoặc Ban giám đốc phân công.

4

ThS. Nguyễn Như Thắng
Chuyên viên
Email: nguyennhuthang@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0917622868

* Công việc phụ trách: Công tác sinh viên

- Theo dõi, đề xuất giải quyết miễn học cho học sinh - sinh viên;
- Công tác chế độ chính sách, học bổng, học phí, thi đua khen thưởng liên quan đến HS-SV;
- Tham gia công tác tuyển sinh;
- Hỗ trợ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoại khoá khác;
- Giao ban với các lớp học sinh, sinh viên; định kỳ tổ chức cho lãnh đạo Phân hiệu trường đối thoại với HS-SV;
- Đề xuất xây dựng để ban hành các quy định trong nhà trường về công tác HS-SV;
- Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các công tác khác do Trưởng / Phó phòng phân công.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng