TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu các mặt công tác: Tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị cơ sở vật chất, y tế, thi đua khen thưởng, bảo vệ, quân sự, thanh tra, pháp chế và công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức, người lao động của Phân hiệu.

1.2 Nhiệm vụ

1.2.1 Công tác tổ chức, nhân sự

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức hành chính trong từng giai đoạn;
- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả;
- Thành lập các hội đồng tư vấn, sắp xếp bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ;
- Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp động lao động trong phạm vi quyền hạn của Phân hiệu;
- Làm đầu mối xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức trong Phân hiệu;
- Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định, công khai về chế độ chính sách cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ;
- Thực hiện công tác đề nghị với cấp trên để phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính …
- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ viên chức, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

1.2.2. Công tác quản lý văn thư, hành chính

- Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, lưu trữ văn thư đối với cán bộ làm công tác văn thư, cán bộ văn phòng các đơn vị trong toàn Phân hiệu;
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện công tác thi đua khen thưởng;
- Theo dõi, nắm bắt tình hình, tập hợp các thông tin, số liệu hoạt động của Phân hiệu;
- Tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết, điều hành xe phục vụ công tác;
- Soạn thảo các văn bản hành chính;
- Tổ chức tiếp nhận và cập nhật thông tin quản lý qua mạng;

1.2.3. Công tác quản trị cơ sở vật chất

- Quản lý, huy động sử dụng tài sản hiện có phục vụ cho hoạt động của Phân hiệu;
- Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn cơ sở vật chất của Phân hiệu;
- Làm đầu mối tổ chức thực hiện mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt;
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành;
- Phối hợp với đoàn thể quần chúng, các phòng chức năng lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản trong Phân hiệu;

1.2.4. Công tác y tế, môi trường, an ninh trật tự, quân sự

- Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, kiểm tra phòng dịch và bảo vệ môi trường trong cơ quan đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ cơ quan đơn vị;
- Chăm sóc cây cảnh, vệ sinh cơ quan đảm bảo môi trường cảnh quan Phân hiệu xanh, sạch, đẹp;
- Xây dựng kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan và công tác quân sự của Phân hiệu;

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT
Họ và tên
Chức vụ
01
ThS. Nguyễn Trường Sang
Phó giám đốc – Trưởng phòng TCHCQT
02
KS Nguyễn Thành Trung
Phó trưởng phòng TCHCQT
03
CN Mai Xuân Đào
Chuyên viên
05
ThS. Mai Tiến Sỹ
Chuyên viên
08
Trần Công Phúc
Lái xe
09
Ngô Thị Thúy Kiều
Nhân viên
10
Phạm Xuân Thắng
Nhân viên
12
Phạm Trước
Nhân viên
13
Phạm Thanh Trường
Nhân viên


3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT
Họ và tên
Nhiệm vụ
1

ThS. Nguyễn Trường Sang
Phó giám đốc – TP. TCHCQT
Email: nguyentruongsang@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0975545622

* Công việc phụ trách

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức hành chính trong từng giai đoạn;
- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ hiệu quả;
- Trực tiếp tham mưu cho Giám giám đốc, thành lập các Hội đồng tư vấn, sắp xếp bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp đồng lao động trong phạm vi quyền hạn của Phân hiệu;
- Đề xuất các qui định nội bộ về chế độ, chính sách, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Phân hiệu về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan;
- Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu về tính pháp lý của văn bản hành chính, có phạm vi điều chỉnh một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau, trước khi ban hành. Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản áp dụng quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên của Phân hiệu. Phối hợp với các Phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;
- Phối hợp với các bộ phận triển khai việc đánh giá CBCNVC hàng năm theo quy định;
- Thanh tra việc thực hiện qui chế, qui định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc phân hiệu;
- Chỉ đạo quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong Phân hiệu. Chỉ đạo công tác sửa chữa nhà, cửa, điện, nước;
- Chỉ đạo việc tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng;
- Chỉ đạo công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị;
- Các công việc đối nội, đối ngoại của Phân hiệu;

* Công tác khác

- Phó bí thư chi bộ Phân hiệu:
- Chỉ Huy trưởng lưc lượng tự vệ Phân hiệu.
- Giảng viên kiêm nhiệm.
- Các công việc khác do Giám đốc phân công.

2

KS. Nguyễn Thành Trung
Phó trưởng phòng TCHCQT
Email: nguyenthanhtrung@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0914080655

* Công việc phụ trách

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị. Thường xuyên kiểm tra và xây dựng kế hoạch, lập dự toán và làm thủ tục thanh quyết toán sửa chữa cơ sở vật chất của Phân hiệu đảm bảo an toàn;
- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong Phân hiệu. Phụ trách công tác sửa chữa nhà, cửa, điện, nước;
- Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, công tác văn thư lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, cán bộ văn phòng trong Phân hiệu;
- Theo dõi nắm bắt tình hình, tập hợp các thông tin, số liệu các hoạt động của Phân hiệu;
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, các phòng chức năng lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống lụt bão, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của Phân hiệu;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phân hiệu phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Phó giám đốc phân hiệu;
- Công tác Lễ tân, tiếp khách, thông tin liên lạc (điện thoại, thư báo, fax..) là đầu mối giao tiếp sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Phân hiệu;
- Trực tiếp phụ trách công tác hậu cần, các buổi liên hoan, họp mặt, giấy mời, tổ chức liên hệ, đưa đón, chỗ ăn nghỉ của khách của Phân hiệu;
- Phân công nhiệm vụ các nhân viên trong phòng phục vụ các hội thảo, hội nghị, chuẩn bị các cuộc họp của ban Giám đốc;
- Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường (phụ trách kiểm tra, giám sát công việc của đội bảo vệ). Chỉ đạo chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường;
- Quản lý điều hành xử dụng xe Ôtô đi công tác.

* Công tác khác

- Phụ trách công tác tự vệ Phân hiệu.
- Giáo viên kiêm nhiệm.
- Tham gia tổ dự án

3

CN. Mai Xuân Đào
Chuyên viên
Email: maixuandao@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0905055232

* Công việc phụ trách

- Công tác bình xét viên chức, thi đua, khen thưởng; Chuẩn bị cơ sở dữ liệu trình Hội đồng thi đua khen thưởng để bình xét các danh hiệu thi đua, các mức độ khen thưởng cuối năm học hoặc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân. Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của Phân hiệu;
- Tổng hợp các báo cáo, thực hiện thống kê, đánh máy các văn bản, quyết định thuộc lãnh vực phòng TC-HC-QT;
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện công tác đề nghị với cấp trên để phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên, chuyên viên, chuyên viên chính…
- Giúp Phó giám đốc Phân hiệu chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật;
- Tham mưu cho Phó Giám đốc phân hiệu về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất các biện pháp giải quyết. Giúp Giám đốc phân hiệu tiếp công dân theo qui định của luật kiếu nại, tố cáo. Tổng hợp báo cáo cho toàn Phân hiệu về công tác này;
- Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành;
- Nghiên cứu xây dựng các văn bản qui định, công khai về chế độ chính sách cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ. Theo dõi công việc nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, thâm niên giáo viên;
- Soạn thảo các văn bản hành chính, thư ký họp giao ban, Đảng, tổng hợp các báo cáo, kết luận giao ban của Phân hiệu.
- Cung ứng vật tư, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, máy móc thiết bị, theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy Photocoppy, Fax, máy vi tính trong toàn Phân hiệu;
- Quản lý công tác bảo bộ lao động, mua sắm vật tư, dụng cụ thực hành thực tập của học sinh, sinh viên và các vật dụng, thiết bị văn phòng. Tổng hợp xăng đi công tác hàng tháng của CBCNVC;
- Quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ của Phân hiệu, theo dõi, đề xuất việc nâng lương, nâng bậc, thâm niên giáo viên;
- Công tác phòng cháy chữa cháy. Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC;
- Lập kế hoạch theo dõi, nghỉ phép, chấm công của phòng lãnh đạo Phân hiệu và các hoạt động liên quan.

* Công tác khác

- Phó chủ tịch Công đoàn Phân hiệu.

7

ThS. Mai Tiến Sỹ
Chuyên viên
Email: maitiensy@muce.edu.vn
Số điện thoại: 0905171769

* Công việc phụ trách

- Phối hợp với các đơn vị, lập kế hoạch, dự toán bảo trì, bão dưỡng, mua sắm và sửa chữa điện nước, điện thoại, máy điều hòa và một số sửa chữa nhỏ;
- Phối hợp với Công đoàn đề xuất, lên kế hoạch dọn vệ sinh, trồng cây khu vực Phân hiệu;
- Kiểm tra hệ thống điện, nước chung trong toàn Phân hiệu đảm bảo tốt công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão;
- Đề xuất biện pháp tiếc kiệm điện nước;
- Ghi chỉ số điện, nước. Đề xuất biện pháp tiết kiệm điện, nước;
- Kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị Phòng thực hành VLXD…
- Làm một số công việc khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

8

Trần công Phúc
Lái xe
Số điện thoại: 0988371786

* Công việc phụ trách

- Quản lý xe phục vụ công tác và các hoạt động khác của Nhà trường, của khách, chở người đi cấp cứu kịp thời khi được điều động, an toàn người và xe. Đi về đúng giờ, thái độ phục vụ hòa nhã;
- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thông thường, hàng ngày cho xe hoạt động đảm bảo an toàn;
- Lập kế hoạch báo cáo khám xe định kỳ, sửa chữa hư hỏng lớn do kỹ thuật xe không đảm bảo, trình duyệt trước khi tổ chức thực hiện;
- Hàng tuần báo cáo số lượt hoạt động, số xăng dầu tiêu hao, số km đã chạy với người phụ trách;
- Những ngày không đi công tác, hoặc giờ không có việc lái xe phải làm nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, phó phòng phân công.

* Công tác khác

- Hỗ trợ công tác trang trí, lễ tân, khánh tiết, sửa chữa điện nước, trực phòng văn thư khi có yêu cầu.

9

Tổ bảo vệ - Cây cảnh - Tạp vụ
Phạm Trước
Phạm Thanh Trường
Phạm Xuân Thắng
Ngô Thị Kiều

* Công việc phụ trách

- Thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, đối với tổ bảo vệ còn thực hiện theo sự phân công của Đ/c Tổ Trưởng Tổ Bảo vệ và vệ sinh nhà xe sinh viên.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng